होल्डिंग ग्रजेस: नकारात्मकतेचा काटेरी वृक्ष Holding Grudges: The Prickly Timber of Negativity!

March 25, 2023 @writerhypnotist 2

त्यांच्या मनात अस्वस्थतेचा आगडोंब उसळला. त्यांना या कृतीचे (तरुणीला पाण्यातून उचलून नेण्याची कृती) खूप आश्चर्य वाटु लागले. आपण तर संन्यासी आहोत, ब्रम्हचारी..

आयुष्याचं संगीत बिघडवणारे मनाचे ज्वालामुखी ‘राग’ Raging Violence that Disrupts The Harmony of Life!

March 23, 2023 @writerhypnotist 0

घराच्या बाल्कनीत अथवा भोवतालच्या बागेत झाडं जोपासावीत, अगदी तस्संच द्वेष, द्वंद्व, मत्सर, प्रेम, राग ही झाडं आतमध्ये वाढत असतात. काल्पनिक मारामारी..